fbico gpico linkedin twico logo-small logo-tall
alexa ip pinterest pr url refresh_ico link-follow link-nofollow leftmenu-content leftmenu-domain leftmenu-links leftmenu-metas leftmenu-seoaudit leftmenu-speed leftmenu-tech error good good status base_ico warning

SEO audit: bgtop.net/category/27/s1

bgtop.net/category/27/s1 desktop preview
63 %

Legend

OK
Error
Suggestion
Status
Try our white label PDF! 3 days trial!

Mobile devices

Error! This website is not optimised for mobile devices: it is optimised for 970px wide displays!
Error! This website is not optimised for tablet devices: it is optimised for 970px wide displays!
bgtop.net/category/27/s1 mobil preview
bgtop.net/category/27/s1 tablet preview

Google search result list preview

Услуги .: BGtop.net :.

bgtop.net/category/27/s1
.: BGTop.net :. Топ класацията на българските сайтове, класирани според броя гласове. Предлага добавяне, редактиране и статистика. .: BGTop.net :. Bulgarian ...

Domain / URL audit

Domain : bgtop.net/category/27/s1
Length (characters) : 24
0
Alexa global rank: 145991
Alexa rank (Bulgaria): 636
The 79.124.6.124 ip address is not on the spam list.
CountryPercentage
Bulgaria69.4%
Italy4.9%
Germany4.4%
Philippines3.6%
United Kingdom3.1%
Czech Republic1.8%
Macedonia, the former Yugoslav Republic of1.3%
Other11.5%
Expand

SEO audit: Content analysis

We have found the language localisation: ”bg”.
Услуги .: BGtop.net :.

Length (characters) : 22

Excellent! The title’s length is between 10 and 70 characters.
Ratio : 19%

Acceptable! The text / code ratio is between 15 and 25 percent.
Excellent! The website does not have any flash contents.
Excellent! The website does not use iFrame solutions.
ñòàâðîñòðîé  ñãðàäè  ïðîäàéòå  èâàí  äðóãà  îáÿâè  ðåêëàìà  chisti  õëàäèëíèöè  net  ñàéò  óåá  êîìïþòúðíè  êàíàëè  ïðåäëàãàìå  ðåìîíò  obqvi-bg  òóê  ãðàä  ñòðîèòåëñòâî  îòñòðàíÿâàíå  neopc  ñàéòîâå  âàðíà  bgtop  òåõíèêà  ðàáîòà  ìúëíèåçàùèòà  åêñïðåñíî  èìîòè  ïîêðèâè  åëåêòðîíèêà  ñìå  èëè  îáÿâà  îáëàñòòà  ìàãàçèíè  ïåðàëíè  sms  æåíñêè  ïðåâîäè  êîìïþòðè  ñîôèÿ  îòïóøâàíå  èãðè  äîìîâåòå  obqvi  ïî÷èñòâàíå  êúùè  ñòðàíèöè  áåçïëàòíè  www  ôèðìà  èçâúðøâàùà  ðåìîíòè  áåçïëàòíî  äèçàéí  óñëóãè  êóïåòå  ïîääðúæêà 
Keyword Content Title Description (meta description) Headings (headings)
óñëóãè 28
îáÿâè 12
ðåìîíò 9
www 9
ïîêðèâè 8
ñàéò 6
Keywords (3 words) Content Title Description (meta description) Headings (headings)
ñàéò çà áåçïëàòíè îáÿâè 2
ðåãèñòðàöèÿ çà ëîòàðèÿ çåëåíà 2
H1H2H3H4H5H6
1200000
Heading structure in the source code
 • <H1> Óñëóãè
 • <H2> Ëèöåíçèðàíà àãåíöèÿ çà ïðåâîäè è ëåãàëèçàöèÿ Áðèç
 • <H2> Ðåãèñòðàöèÿ çà ëîòàðèÿ çåëåíà êàðòà ÑÀÙ DV 2019 (2017ã.)
 • <H2> Òðàíñïîðòíè óñëóãè âúâ Âàðíà è ðåãèîíà - GM Trans Logistic
 • <H2> ÏÎÊÐÈÂÈ ÓÑËÓÃÈ
 • <H2> Òàãèëåêñ-êîìïþòúðíà ïîääðúæêà,êîìïþòúðåí ñåðâèç,óåá ñàéòîâå
 • <H2> ×ÈÑÒÈ.ÅÓ | Ïðîôåñèîíàëíî ïî÷èñòâàíå íà äîìà è îôèñà | chisti.eu
 • <H2> Åêñïðåñíî îòïóøâàíå íà êàíàëè îò Âàíè Êîìåðñ ÅÎÎÄ
 • <H2> Ðåìîíò íà ïîêðèâè Ñòàâðîñòðîé
 • <H2> pametnici.bg
 • <H2> Îáÿâè – obqvi-bg.info – áåçïëàòíè îáÿâè, Ïðîäàâà, Êóïóâà, Òúðñè, Ðàáîòà, Êîëè, À...
 • <H2> Windofwishses
 • <H2> NeoPC | Êîìïþòúðíè óñëóãè ïî äîìîâåòå | ãðàä Âàðíà è îáëàñòòà
 • <H2> Èâàí Èâàíîâ - ìàéñòîð íîæàð
 • <H2> Obqvi.eu - Îáÿâè
 • <H2> Öîíåâ ñåðâèç-Ðóñå
 • <H2> Oáÿâè Ñîôèÿ
 • <H2> ÄîìÑåðâèç - Ñåðâèç çà ðåìîíò è ìîíòàæ íà äîìàêèíñêè åëåêòðîóðåäè â ãðàä Ñîôèÿ -
 • <H2> Ñàéò çà áåçïëàòíè îáÿâè - Ïðîäàâàëíèê-Êóïóâàëíèê
 • <H2> Ðåìîíòè Èìîòè
 • <H2> "Ñòðîéðåìîíò 1992" ÎÎÄ
 • Expand
We found 5 images on this web page.

Excellent! Every image has an alternative text attributes set on this website.

SEO audit: technology

Excellent! The web address is accessible in only one version. The www version is redirected to the version without www.
Excellent! The website uses favicon.
HTML 5
Perfect! The character encoding is set: WINDOWS-1251.
Excellent! No deprecated HTML tags are detected.
Suggestion! Unfortunately, no printer-friendly CSS found.
The website has a 404 error page.
There is robots.txt file.
http://bgtop.net/robots.txt
User-agentDisallow (parts which have been disallowed for the search engines)
*


Excellent! Sitemap is used on this website.
http://bgtop.net/sitemap.xml
The Google Analytics tracking code is missing.
Suggestion! The website does not use the Google Tag Manager.
Excellent! We have not found any unencrypted email addresses.

Speed test

server_resp_time - good
Excellent! No nested tables found.
57
10
The elements below are blocking the “above the fold” rendering.
The CSS files below are blocking the rendering.
 • http://bgtop.net/style.css?201202071

Speed test – Javascript

Excellent! Just a few javascript files are detected on the website.
1.00 MB
You can save 975B (15% compression) on the analysed URL by minifying the javascript files.

Speed test – CSS

Suggestion! You must avoid using inline CSS.
Excellent! Just a few CSS files are used on this website.
 • http://bgtop.net/style.css?201202071
95.18 KB
You can save 943B (20% compression) on the analysed URL by minifying the CSS files.

Speed test – Compression

162.16 KB
The HTML is minified.
Error! By using Gzip you can save 785B (59% compression) on your site.

Speed test – Browser cache

42
The browser cache is not set correctly for all elements.
URLDuration
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js60 minutes
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js60 minutes
http://bgtop.net/style.css?20120207124 hours

Speed test – Images

503.02 KB
You can save 87.9KB (43% compression) by optimising the images below: